Zásady ochrany osobních údajů

Mgr. Kateřina Svobodová, jednatel firmy East Gage s. r. o., IČ  24183865, se sídlem Jaurisova 515/4, 14000, Praha 4, v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) poskytuje informace o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů fyzických osob.

I.1 Totožnost a kontaktní údaje správce. Mgr. Kateřina Svobodová, jednatel firmy East Gage s. r. o., IČ  24183865, se sídlem Jaurisova 515/4, 14000, Praha 4,, e-mail: iriskate@iriskate.cz (dále jen „Správce“)

I.2 Účely zpracování a kategorie údajů. Správce zpracovává osobní údaje fyzických osob pro tyto uvedené účely a jejich následné využití:
a) plnění smluv a související činnost. Pro řádné poskytnutí služby a nutnou komunikaci potřebuje Správce znát identifikační údaje (jméno a příjmení zákazníka či klienta) a kontaktní údaje (e-mail, telefon, bydliště);
b) vedení účetnictví a plnění zákonných povinností. Pro řádné plnění zákonných povinností zejména v souvislosti s vedením účetnictví zpracovává Správce údaje o bankovních účtech a identifikační údaje o jejich majitelích;
c) propagace Správce. Pro zasílání obchodních sdělení eviduje správce identifikační údaje o kontaktní údaje osob (zejména e-mail).

I.3 Právní základ zpracování. Osobní údaje zpracovává Správce na základě:
a) smlouvy uzavřené se zákazníky a klienty;
b) nutnosti nezbytného zpracování osobních údajů pro plnění právních povinností, zejména povinností vyplývajících z účetních a daňových předpisů;
c) souhlasu osoby.

I.4 Kategorie příjemců osobních údajů. Osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu zpřístupněny (i) zpracovateli – provozovateli portálu, jehož prostřednictvím jsou osobní údaje získávány; (ii) osobám zpracovávajícím účetnictví Správce; (iii) právnímu zástupci v souvislosti s řešením právních případných sporů plynoucích ze smlouvy.

I.5 Doba uložení osobních údajů. Osobní údaje získané na základě smlouvy jsou ukládány po dobu 4 let ode dne ukončení závazku ze smlouvy. Účetní doklady obsahující osobní údaje jsou uchovávány po dobu stanovenou zákonem o účetnictví. Osobní údaje získané na základě souhlasu jsou uchovávány po dobu trvání souhlasu nebo do okamžiku ukončení činnosti Správce.

I.6 Práva osob. Každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou Správcem zpracovávány a uchovávány má následující práva:
a) právo na přístup. Osoba má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, má právo získat přístup k těmto údajům a může požadovat informace v rozsahu uvedeném v čl. 13 odst. 1. Nařízení.
b) právo na opravu a výmaz. Osoba má právo na opravu nepřesných osobních údajů a může požadovat vymazání osobních údajů, které se ho týkají. Povinnost provést výmaz nevzniká, nejsou-li současně splněny podmínky dle čl. 17 odst. 1 Nařízení. Správce zejména není povinen osobní údaje vymazat v rozsahu, v jakém jsou potřebné pro plnění závazků Správce.
c) právo na omezení zpracování. Osoba má právo požadovat omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 odst. 1 Nařízení.
d) právo vznést námitku proti zpracování. Osoba má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zpracování prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci či v případě zpracování pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany.
e) právo odvolat souhlas se zpracováním údajů. Osoba může svůj souhlas se zpracováním kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.
f) právo na přenositelnost údajů. Jsou-li údaje zpracovávány automatizovaně, má osoba právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
g) právo podat stížnost. V případě podezření na porušení Nařízení v souvislosti se zpracováním osobních údajů může osoba podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

I.7 Sdělení osobních údajů v rozsahu uvedeném před uzavřením smlouvy je nutnou podmínkou pro její uzavření. Odmítne-li osoba údaje poskytnout, není Správce povinen uzavřít smlouvu.

Mgr. Kateřina Svobodová