Obchodní podmínky ke kurzům

Tyto obchodní podmínky upravují poskytování online kurzů vedených Mgr. Kateřinou Svobodovou a jsou platné od 1. 2. 2022.

I. DEFINICE POJMŮ
1.1 Termíny psané velkým počátečním písmenem a zkratky uvedené v těchto obchodních podmínkách mají následující význam:
Poskytovatel Mgr. Kateřina Svobodová, jednatel firmy East Gage s. r. o., IČ 24183865, se sídlem Jaurisova 515/4, 14000, Praha 4;
Účastník Fyzická osoba, která má zájem zúčastnit se Kurzu a uzavřela smlouvu s Poskytovatelem;
Spotřebitel Fyzická osoba, která je ve smluvním vztahu s Poskytovatelem mimo souvislost s vlastní podnikatelskou činností;
OP tyto obchodní podmínky;
Kurz online kurz na určité téma vedený Poskytovatelem

II. KURZ
2.1 Poskytovatel poskytuje online kurzy, jejichž náplň a obsahové zaměření je uvedena v popisu Kurzu.
2.2 Specifikace a popis Kurzu obsahuje vždy alespoň název kurzu, stručný popis obsahu nebo zaměření, délku trvání kurzu, počet lekcí a cenu kurzu.
2.3 Kurz může probíhat některými z následujících způsobů nebo jejich kombinací:
a) videolekce vytvořené Poskytovatelem;
b) online lekce probíhající v reálném čase, při nichž mohou Účastníci reagovat a zapojit se svými dotazy či připomínkami;
c) textové materiály;
d) soukromé podpůrné skupiny založené na sociálních sítích.
Základní součásti kurzů jsou uvedeny u popisu Kurzu.
2.4 Čas konání skupinových lekcí probíhajících v reálném čase Poskytovatel oznámí Účastníkům vždy alespoň 1 týden před konáním lekce. Termín konání může být ze strany Poskytovatele změněn, náhradní termín oznámí Poskytovatel účastníkům vždy alespoň 1 týden předem.
2.5 Poskytovatel upozorňuje všechny Účastníky, že audiovizuální a jiná díla zpřístupněná Účastníkům v průběhu kurzu mohou jsou chráněné autorským právem mít povahu práv duševního vlastnictví. Účastník není oprávněn do těchto práv zasahovat, zejména není oprávněn bez předchozího výslovného souhlasu poskytovatele šířit jakýkoliv záznam z kurzu, zveřejňovat nebo sdílet poskytnutá videa nebo vytvářet kopie.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY
3.1 Uzavřením smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytnout Kurz sjednaného obsahu a Účastník se zavazuje zaplatit sjednanou cenu.
3.2 Není-li u popisu Kurzu uvedeno jinak, je smlouva uzavřena vyplněním závazného formuláře k účasti na kurzu.
3.3 Pro uzavření smlouvy se nevyžaduje potvrzení přihlášky ze strany Poskytovatele.
3.4 Přihlásí-li se Účastník na kurz v době kratší než 14 dní před zahájením kurzu, považuje se taková přihláška za výslovnou žádost o zahájení poskytování služeb ve lhůtě stanovené pro odstoupení od smlouvy.

IV. PRAVIDLA ÚČASTI NA KURZU
4.1 V rámci Kurzu mohou být skupinově probírána osobní a citlivá témata z oblasti soukromého a rodinného života, která mohou být výlučně zaměřena na ženy. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit účast na Kurzu pouze pro ženy.
4.2 Kurzu se mohou účastnit osoby starší 18 let. Účast mladších osob je povolena po předchozí domluvě s poskytovatelem kurzu a za souhlasu zákonného zástupce.
4.3 Účastník je při účasti na kurzu povinen dodržovat pravidla slušného chování a zdržet se urážlivého či jinak hrubého chování vůči Poskytovateli a ostatním Účastníkům Kurzu.
4.4 Budou-li Účastníkovi sděleny přihlašovací údaje pro přístup k některým částem kurzu, není Účastník oprávněn tyto údaje sdělovat třetím osobám.

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1 Cena je vždy uvedena u popisu kurzu a je určena podle počtu poskytovaných online lekcí.
5.2 Není-li u popisu Kurzu uvedeno jinak, je cena splatná ve lhůtě 3 pracovních dnů od uzavření smlouvy, na základě faktury vystavené Poskytovatelem.
5.3 Cenu lze hradit pouze bezhotovostně na účet Poskytovatele uvedený na vystavené faktuře.

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE
6.1 V případě vadného plnění má zákazník práva z vadného plnění. Vadným plněním se rozumí zejména:
a) plnění, které nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti;
b) plnění, které má vady, které se obvykle nevyskytují a uživatel na ně nebyl upozorněn;
c) ujištění v rozporu se skutečností, že služba nemá vady nebo se hodí k určitému způsobu užívání.
6.2 V případě vadného plnění, které má povahu podstatného porušení smlouvy má uživatel nárok na:
a) odstranění vady;
b) přiměřenou slevu z ceny Kurzu;
c) odstoupit od smlouvy.
6.3 V případě nepodstatného porušení smlouvy má uživatel nárok na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.
6.4 Uživatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, co se o vadě dozvěděl.
6.5 Reklamace se uplatňuje elektronicky na adrese: iriskate@iriskate.cz

VII. ÚDAJE O FUNKČNOSTI A SOUČINNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU
7.1 Pro účast na kurzu je vyžadován počítač nebo jiné zařízení schopné přehrávat audiovizuální záznamy, internetové připojení a internetový prohlížeč.
7.2 Pro účast v soukromých skupinách na sociálních sítích může být vyžadována registrace na konkrétní sociální síti (zejm. Facebook).

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
8.1 Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy bez udání důvodu.
8.2 Odstoupení od smlouvy je nutné zaslat na e-mailovou adresu Poskytovatele iriskate@iriskate.cz. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
8.3 Pro odstoupení od smlouvy dle odst. 8.1 OP je Spotřebitel oprávněn využít formulář, který tvoří přílohu OP. Spotřebitel může využit i jiný než vzorový formulář.
8.4 Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí Poskytovatel všechny peněžní prostředky ve lhůtě 14 dní od doručení odstoupení od smlouvy na účet, ze kterého byly peněžní prostředky zaslány.
8.5 Účastník, který není Spotřebitel, může od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem.
8.6 V případě odstoupení od smlouvy až po zahájení kurzu, uhradí Účastník Poskytovateli poměrnou část ze sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku postoupení. Za poskytnuté plnění se považuje zpřístupnění konkrétních částí Kurzu (videí) Účastníkovi, bez ohledu na to, zda se Účastník Kurzu nebo jeho jednotlivých lekcí zúčastnil. Poměrná část ceny se vypočte stejným poměrem jako je poměr zpřístupněných videolekcí k počtu všech videolekcí uvedených v popisu kurzu. Toto ustanovení se použije i v případě odstoupení Spotřebitele ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.

IX. UKONČENÍ NEBO OMEZENÍ ÚČASTI POSKYTOVATELEM
9.1 Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby a zrušit účast Účastníka na Kurzu v případě, že Účastník bez souhlasu Poskytovatele zveřejní nebo zpřístupní třetím osobám záznam z kurzu nebo třetím osobám poskytne své přihlašovací údaje pro přístup do kurzu.
9.2 Poskytovatel je oprávněn omezit účast Účastníka na online lekcích probíhajících v reálném čase nebo v soukromé skupině zřízené na sociálních sítích, v případě že:
a) i přes upozornění se bude účastník chovat hrubě nebo urážlivě vůči ostatním Účastníkům Kurzu nebo vůči Poskytovateli;
b) i přes upozornění bude účastník ve skupině sdílet či zveřejňovat (i) obsah nesouvisející s tématem skupiny, zejména bez souhlasu Poskytovatele bude zveřejňovat reklamní příspěvky, (ii) příspěvky urážlivé, hanlivé, rasistické či jinak nepřípustné pro rozpor s dobrými mravy nebo zákonem (iii) příspěvky, které jsou v rozporu s pravidly daného poskytovatele sociální sítě (zejm. Facebook); nebo
c) bude obsah soukromé skupiny zveřejňovat veřejně mimo soukromou skupinu bez souhlasu Poskytovatele nebo osob, jichž se předmětný záznam týká.
9.3 V případě ukončení nebo omezení účasti Účastníka na Kurzu z důvodů uvedených v tomto článku nemá Účastník nárok na vrácení ceny kurzu, ani její části.

X. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
10.1 Pokud mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Příslušným k řešení mimosoudních sporů je Česká obchodní inspekce. Podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1 Práva a povinnosti z této smlouvy se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
11.2 Veškerá komunikace může probíhat prostřednictvím e-mailů. Nepotvrdí-li příjemce e-mailu dříve, považuje se e-mail za doručen druhý pracovní den od odeslání.

Mgr. Kateřina Svobodová

Příloha č. 1 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
Tento formulář slouží Spotřebitelům pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Odstoupení zašlete na email: iriskate@iriskate.cz

Předmět: Odstoupení od smlouvy

Text emailu:

Poskytovatel Kurzu: Mgr. Kateřina Svobodová, jednatel firmy East Gage s. r. o., IČ 24183865, se sídlem Jaurisova 515/4, 14000, Praha 4.

Spotřebitel: Jméno a příjmení, adresa

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí služby kurzu s názvem [doplnit název kurzu], který se má konat v termínu [doplnit termín].

Datum, podpis (uvedení jména)